شرح شغل و وظایف

دارای گوهینامه

راننده با تجربه

ظاهر آراسته

رانندگی ایمن