شرح شغل و وظایف

آمادگی جسمانی مناسب جهت بارگیری و تخلیه بار

منظم و مسئولیت پذیر