شرح شغل و وظایف

مهارت مذاکره و برقراری ارتباط موثر

روحیه کار تیمی و متعهد در انجام وظایف محوله

توانایی در تهیه گزارشات مربوطه

دارای دانش ICDL