شرح شغل و وظایف

آشنایی با اصول و ضوابط و دستورالعمل های حراست و حفاظت فیزیکی

منظم،متعهد،امانتدار و مسئولیت پذیر

دارای سلامت و آمادگی جسمانی

توانایی کار در شیفت گردشی